Anbi gegevens

De stichting dient het algemeen belang en handelt volgens de eisen als een stichting met Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om deze status te verkrijgen en te behouden zijn er door de belastingdienst strenge criteria opgesteld waaraan een ANBI moet voldoen. Natural Foundation voldoet aan deze voorwaarden:


• Natural foundation zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.

• Natural foundation heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

• Natural foundation en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.

• De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de

instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden

vermogen.

• Natural foundation mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.

• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding.

• Natural foundation heeft een actueel beleidsplan.

• Natural foundation heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.

• Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een

soortgelijk doel.

• Natural foundation voldoet aan de administratieve verplichtingen.

• Natural foundation publiceert haar gegevens op naturalfoundation.earth.


Natural Foundation gegevens

KvK-nummer: 82913846 

RSIN: 862652406

Rechtsvorm: Stichting 

Statutaire naam: Stichting Natural Foundation

Naam: Natural Foundation

Statutaire zetel: Gemeente Amsterdam 

Bezoekadres: Grensstraat 17C, 1091SV Amsterdam 

Eerste inschrijving handelsregister: 28-05-2021

Datum akte van oprichting: 27-05-2021

Activiteiten: SBI-code: 94996 - Overige ideële organisaties

Informeren over en opkomen voor personen met diverse seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie en/of sekse (SOGIES), zodat zij veilig, gelijkwaardig en vrij kunnen leven. 

    

Bestuurders 

Naam: Floris Dorgelo 

Functie: Voorzitter     

Datum in functie: 27-05-2021 (datum registratie: 28-05-2021) 

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 


Naam: Gijs Stork 

Functie: Penningmeester 

Datum in functie: 27-05-2021 (datum registratie: 28-05-2021) 

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

 

Naam: Clara Tilanus 

Functie: Secretaris en compliance officer 

Datum in functie: 27-05-2021 (datum registratie: 28-05-2021) 

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

  

Financien 

Mede doordat de stichting actief is sinds 28-05-2021 is er nog geen historische financiën. 

De penningmeester stelt binnen vijf maanden na afloop van een boekjaar een financieel jaarverslag op ter vaststelling door het bestuur. Het financieel jaarverslag moet ten minste inhouden een balans en een staat van baten en lasten. Deze vaststelling dient binnen zes maanden na afloop van een boekjaar plaats te vinden. Het bestuur kan een (register)accountant aanstellen ter controle van het financieel jaarverslag en de boekhouding; de penningmeester is gehouden aan die controle alle medewerking te verlenen.


Contact us 

info@naturalfoundation.earth